Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Společnost
HBC pumpy, s.r.o.
IČO: 27803848

Objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím (dodavatel) kupujícímu (zákazník) vzniká na základě závazného potvrzení objednávky.

Za závazné se považuje telefonické potvrzení, které je realizováno po předchozím odeslání závazné elektronické objednávky.

Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla dodavatel po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Zákazníkem potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Zákazník má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je zákazník povinen uhradit dodavateli škodu vzniklou tímto jednáním. Dodavatel uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech).
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu hbc@hbcpumpy.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, ve výjimečných případech muže být dodací lhůta delší, po domluvě se zákazníkem.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod na používání výrobku.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží se rozlišuje podle zvoleného způsobu dopravy.
Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci košík nebo na provozovně prodejce.

Záruka a reklamace

Záruční doba začíná převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

V případě uplatňování reklamace je potřeba dodavatele telefonicky nebo elektronicky kontaktovat. Dodavatel je povinen poskytnut informace o dalším postupu reklamace, konkrétně adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam lze zaslat reklamované zboží. V případě elektronické komunikace poskytne dodavatel informace o reklamaci do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti o uplatnění reklamace.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicet dnů.

Ochrana osobních dat

Vámi poskytnutá data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Potvrzením závazné elektronické objednávky automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Akční zboží

U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.

Prodej a platba za zboží

Dodavatele je majitelem zboží a prodává jej zákazníkovi.
Zboží je majetkem dodavatele do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet dodavatele musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností HBC pumpy, s.r.o. a zákazníkem. Zákazníkem se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.